RAJD ROWEROWY ŚLADAMI PRZEMYTNIKÓW - 25-26.06.2016

Dnia 25-26 czerwca odbędzie się Rajd Rowerowy, który poprowadzi nas przez dróżki nad Bugiem wydeptane przez przemytników. Spotykamy się w Dorohusku w sobotę. Po zakwaterowaniu w Klubie Sportowym "GRANICA " ul. Szkolna 6 o godzinie 9 wyruszamy w stronę Sobiboru.

Po drodze odpoczniemy w cieniu majestatycznego Dębu Bolko, odwiedzimy Wolę Uhruską i posłuchamy opowieści na temat pracy Straży Granicznej i walki z przemytnikami. Podczas drogi powrotnej zatrzymamy się w restauracji na ciepły posiłek. Wieczorem dla chętnych udział w Nocy Kupały w Świerżach. W niedzielę wyruszamy o 10 w stronę Dubienki, podziwiając malowniczą dolinę Bugu.
Dojazd we własnym zakresie, ubezpieczenie we własnym zakresie. Koszt nocleg+ 1 obiadokolacja 35 zł.

Zapraszamy serdecznie!

Kontakt tel. 511 112 012

 

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO „ ŚLADAMI PRZEMYTNIKÓW'
 
1.  Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:
Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
Rajd przebiega wzdłuż wschodniej  granicy państwa nad rzeką Bug.
 Uczestnicy obowiązani są  do przestrzegania przepisów dotyczących
przebywania w strefie nadgranicznej, okazania dokumentu tożsamości w
przypadku kontroli przez funkcjonariuszy Straży Granicznej  do zachowania  
szczególnej  ostrożności w pobliżu rzeki Bug.
 Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać zasad ruchu drogowego.


2.   Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się
współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.


3.   Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z
obowiązującymi przepisami jest obowiązkowe.


4.  Przed wyruszeniem organizator rajdu informuje o trasie przejazdu.


5.   Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.


6.   Na trasie zabrania się: · spożywania alkoholu i innych środków
odurzających, · zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych, ·
niszczenia przyrody,  głośnego zachowywania się, · zbaczania z trasy
Rajdu bez zgody organizatora.


7.  Posiłki i napoje organizujemy we własnym zakresie.


8.  . Odpowiedzialność organizatora · Organizatorzy Rajdu nie przyjmują
odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno
wobec uczestników jak i osób trzecich. · Udział w rajdzie rowerowym
jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność,
niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.


9.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas
imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.


10.   Organizator nie zapewnia serwisu  uczestnikom rajdu w razie
awarii roweru . Awarie usuwamy  na zasadzie pomocy koleżeńskiej.
  Awarię, niedyspozycję lub inne zdarzenie  należy zgłosić organizatorom lub
pod nr tel. 502 402 728·


11.   Postanowienia końcowe: ·  Udział w rajdzie jest równoznaczny z
zapoznaniem się i akceptacją. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia
uczestnika od jego przestrzegania.

 
Napisz komentarz (0 )

VII Pielgrzymka rowerowa z Parczewa na Jasną Górę - 03-10.07.2016

Mamy wstępny plan Pielgrzymki Rowerowej do Częstochowy. Zaczynamy 3 lipca w niedzielę, a kończymy 10 lipca. Oto proponowana trasa:


3.07.- Parczew, Kozłówka,Nałęczów. (79 km )
4.07. - Nałęczów, Wąwolnica (Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej), Kazimierz Dolny, Chwałowice.( 78 km)
5.07. - Chwałowice,Kałków (Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej ), Św. Krzyż, Huta Szklana.(60km)
6.07. - Huta Szklana, Bodzentyn ( gotycki zamek biskupi),Wąchock ( Opactwo Cystersów), Skarżysko - Kamienna (
Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej) - 60 km
7.07. - Skarżysko Kamienna - Przedbórz (84 km)
8.07. - Przedbórz, Gidle (Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej), Częstochowa - 74 km.(nocleg)
9.07. - Spotkanie wszystkich grup rowerowych i przejazd na Jasną Górę (nocleg)
10.07.- powrót do Parczewa.


W drodze powrotnej uczestnictwo we Mszy św. w Pustelni p.w. Ducha Św. w Czatachowie.

Opłata za uczestnictwo 280 zł. Opłata obejmuje: ubezpieczenie ,transport bagażu, całodzienne wyżywienie, noclegi i powrót autokarem do Parczewa.

Zaczynamy zapisy. Ilość miejsc ograniczona.


Nr konta bankowego: 59 8042 0006 00159795 20000010 Bank Spółdzielczy w Parczewie

 

Formularz zgłoszeniowy:

Regulamin:

1. Wstęp:

Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynno – pokutnym.

To „Rekolekcje w Drodze” oparte na: codziennej Mszy Św., Różańcu, Aniele Pańskim, Apelu Jasnogórskim, śpiewie; które odbędą się bez względu na pogodę. Sercem i centrum każdego dnia jest wspólna Eucharystia.

Pielgrzymkę tworzy wspólnota chrześcijańska w drodze, którą łączy wspólna droga, trud i modlitwa oraz sympatia do “dwóch kółek”. Zawiązuje się ona od chwili zgłoszenia się jej pierwszego uczestnika i trwa tak długo jak długo czujemy się z nią związani.

W tym duchu jesteśmy braćmi, stąd zwracamy się do siebie „Bracie”, „Siostro” lub po imieniu. Dzielimy się uśmiechem, dobrym słowem, radą, pomocną dłonią z innymi pielgrzymami oraz napotkanymi ludźmi. To pielgrzymi swoją postawą tworzą klimat tej wspólnoty.

Wprawdzie nie pytamy nikogo o światopogląd, jednak każdy z pielgrzymów ma obowiązek dawać dobre świadectwo swego uczestnictwa.

Celem Wspólnoty jest zbliżenie ludzi przez Maryję do Jezusa przez wspólnotowe podążanie pielgrzymim szlakiem.

Towarzyszy nam duch umartwienia i pokuty. Przez to obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych. Bądźmy wolni od spraw i przywiązań codzienności, przez wyciszenie i refleksję dajmy sobie ten Czas.

2. Termin:

 • 03.07 – 10.07. 2016r.
 • Rozpoczęcie Pielgrzymki nastąpi w niedzielę3 lipca 2016 r. o godz. 7:00 wspólną Mszą Św.
 • Zbiórka uczestników  3 lipca 2016 r. (niedziela) o godz.6.30 na placu przed Bazyliką Mniejszą w Parczewie.
 • Pielgrzymka odbędzie się bez względu na warunki pogodowe

4. Organizatorzy:

 • Parczewska Grupa Rowerowa

5. Cele Pielgrzymki:

 • ożywienie wiary, ubogacenie ducha poprzez praktykę modlitwy
 • wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymi
 • formowanie postawy chrześcijańskiej w dobie laicyzacji życia
 • tworzenie wspólnoty między ludźmi
 • nawiedzenie znanych sanktuariów oraz Ośrodków Kultu Maryjnego
 • poznanie ciekawych i pięknych zakątków Polski
 • promocja turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku

6. Program dnia:

Program ogólny pielgrzymki rowerowej wygląda podobnie jak pielgrzymki pieszej. A więc:

 • pobudka i toaleta (grupa dyżurna do przygotowania śniadania wstaje wcześniej)
 • modlitwy poranne
 • śniadanie
 • sprzątanie i pakowanie
 • ogłoszenia i przypomnienie trasy dnia oraz regulaminu
 • modlitwa oraz błogosławieństwo na drogę
 • start grup (15 osób i 200 m odstęp między grupami)
 • nawiedzamy po drodze kościoły i modlimy się w nich (z reguły prywatnie, bowiem chłodny kościół i ławki dobrze służą odpoczywaniu)
 • Msza Św.
 •  kanapki i lekki obiad robimy na trasie
 • przyjazd na nocleg i rozpakowanie się
 • kolacja
 • czas wolny – toaleta – naprawa rowerów
 • narada kierownictwa.
 • apel i wieczorne ogłoszenia, śpiew
 • cisza nocna

7. Warunki uczestnictwa:

 • Udział w pielgrzymce może wziąć każdy, bez względu na wiek, kto zaakceptuje jej religijny charakter i regulamin
 • Posiada sprawny rower
 • Jest gotowy oraz czuje się na siłach pokonać dziennie na rowerze dystans 80-100 km
 • Młodzież do lat 18 może wziąć udział w pielgrzymce pod opieką rodziców lub opiekunów za ich pisemną zgodą (należy dostarczyć przed wyjazdem)
 • Formalnym warunkiem uczestnictwa w Pielgrzymce jest zgłoszenie w nim udziału oraz wniesienie opłaty w wysokości 280,- zł co umożliwi wystawienie polisy ubezpieczeniowej (NW) oraz zapewnienie wyżywienia, noclegów i transportu
 • Zgłoszenia udziału w Pielgrzymce do dnia 01 czerwca 2016 r. można dokonywać:

- w punkcie kontaktowym Parczewskiej Grupy Rowerowej - sklepie motoryzacyjno-rowerowym „AUTO-ART”, ul. Szeroka 4 w Parczewie. Zgłoszenia należy dokonywać na specjalnych drukach – do pobrania ze strony internetowej Parczewskiej Grupy Rowerowej

- za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej Parczewskiej Grupy Rowerowej www.rowerowyparczew.pl

 • lub bezpośrednio na konto Parczewskiej Grupy Rowerowej:

Bank Spółdzielczy w Parczewie

nr rachunku: 59 8042 0006 0015 9795 2000 0010

z dopiskiem „pielgrzymka 2016” i podanym imieniem i nazwiskiem.

 • Zgłoszenie się na Pielgrzymkę wraz z wniesioną opłatą i potwierdzeniem uczestnictwa w Pielgrzymce w dniu 3 lipca 2016 r. jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się niniejszym Regulaminem Pielgrzymki i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

8. Organizacja przejazdu:

 • Przejazd trasą Pielgrzymki odbędzie się grupami, z których każda będzie miała opiekuna w postaci przewodnika grupy i zamykającego grupę. Daną grupę będzie prowadził jej przewodnik (zakaz wyprzedzania przewodnika przez członków danej grupy), a jazda odbywać się będzie w kolumnie „gęsiego” z zachowaniem min. 2 metrowych odstępów pomiędzy rowerami.
 • Na drogach publicznych wszyscy uczestniczy Rajdu zobowiązani są  przestrzegać przepisy  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, a szczególnie art. 3 – 6; art.16  ust. 5 ; art. 32 i art. 33 ust. 1a,  ust. 3 -4 (Dz. U. tj. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.)

9. Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają:

 • Pomoc medyczną.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Serwis techniczny.
 • Transport bagaży (z grupą pielgrzymkową przez cały czas trwania Pielgrzymki będzie jechał bus, który będzie wiózł bagaże uczestników)
 • Posiłki w postaci śniadań i kolacji i posiłków regeneracyjnych w porze obiadowej przez cały czas trwania Pielgrzymki
 • Noclegi w warunkach turystycznych (szkoły, schroniska, plebanie)
 • Powrót z Częstochowy wynajętym autokarem do Parczewa
 • Okolicznościową koszulkę pielgrzymkową

 10. Obowiązki uczestników pielgrzymki:   

 • Zapoznanie się i zaakceptowanie zapisów niniejszego regulaminu.
 • Podporządkowanie się poleceniom organizatorów Pielgrzymki
 • Przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego
 • Posiadanie sprawnego technicznie roweru. Aby nie było po drodze nieprzyjemnych niespodzianek apelujemy do wszystkich uczestników pielgrzymki o dokonanie wcześniejszego przeglądu swoich rowerów w wyspecjalizowanych punktach serwisowych.
 • Zabranie ze sobą podstawowego ekwipunku, tj. nakrycia głowy, kurtki przeciwdeszczowej, ubrań na zmianę, przyborów toaletowych, kasku,kamizelki odblaskowej,zapasowej dętki,okularów przeciwsłonecznych,itp.
 • Zabranie ze sobą śpiworu oraz karimaty lub materaca
 • Zabranie ze sobą naczyń na posiłki oraz sztućców

11. Obsługa Pielgrzymki:

 • Kierownik Pielgrzymki – Wiesława Jańczyk

            Kontakt: 507-07-15-90

12. Postanowienia końcowe:

 • Parczewska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę jest prywatną inicjatywą jej uczestników. Oznacza to, że każdy uczestnik tego rajdu bierze całkowitą odpowiedzialność za swój w nim udział i skutki z tego wynikające. 
 • Uczestnicy Pielgrzymki zobowiązani są do posiadania sprawnego technicznie roweru oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego.
 • Parczewska Grupa Rowerowa nie ponosi odpowiedzialności za żadne zdarzenia powstałe w trakcie trwania Pielgrzymki.

Lista uczestników:

 1. Wiesława J.
 2. Mirosław J.
 3. Andrzej R.
 4. Agnieszka Z.
 5. Bartek K.
 6. Joanna R.
 7. Marian L.
 8. Magda W.
 9. Janusz N.
 10. Józek Ż.
 11. Wiesiek A.
 12. Teresa Ś.
 13. Grzegorz P.
 14. Marian R.
 15. Piotr F.
 16. Anna F.
 17. Andrzej B.
 18. Marian D.
 19. Irena D.
 20. Maryla R.
 21. Agnieszka.W.
 22. Anna C.
 23. Mariusz C.
 24. Mirka Ż.
 25. Zbigniew K.
 26. Barbara P.
 27. Julian P.
 28. Marzena W.
 29. Elżbieta D.
 30. Wiesław S.
 31. Zbigniew S.
 32. Wojciech W.
 33. Teresa W.
 34. Krzysztof W.
 35. Teresa B.
 36. Iwona S.
 37. Irena I.
 38. Marcin K.
 39. Małgorzata W.
 40. Małgorzata R.
Napisz komentarz (0 )

Pielgrzymka rowerowa do San Giovanni Rotondo - 10.08-04.09.2016

Parczewska Grupa Rowerowa organizuje Pielgrzymkę Rowerową do San Giovanni Rotondo w dniach 10.08 - 04.09. Zaczynamy zapisy. Ilość miejsc ograniczona.


Koszt wyjazdu jest na dzień dzisiejszy przybliżony ponieważ jesteśmy jeszcze w trakcie załatwiania noclegów we Włoszech. Koszt w złotówkach to 1600 zł plus 300 euro. Myślimy, że powinniśmy sie zmieścić w tej kwocie.
W ramach opłaty są: śniadania, kolacje, gorący posiłek w południe,ubezpieczenie,transport bagaży, koszulka, powrót samolotem do Warszawy.
Pielgrzymkę zaczynamy Mszą św. o godz.6.30 w Bazylice skąd o godz.7.30 wyruszamy w trasę.

Ze względu na pilne wydatki w najbliższym czasie prosimy o wpłatę zaliczki w kwocie 500 zł do na konto PGR
nr 59 8042 0006 0015 9795 2000 0010 z dopiskiem" Pielgrzymka do Włoch".

Napisz komentarz (0 )

Kalendarz imprez PGR w sezonie 2016

IMPREZY SPORTOWE

nazwa imprezy i jej zasięg:
„PIEKNY WSCHÓD” ULTRAMARATON, ogólnopolska
data i miejsce imprezy:
30 kwietnia -01 maja2016, start i meta w Parczewie, drogi woj. Lubelskiego
organizator imprezy /adres, telefon, mail/:
Parczewska Grupa Rowerowa, tel. 784826143, mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
współorganizator imprezy:
brak
osoba odpowiedzialna /telefon /
Włodzimierz Oberda, tel. 784826143
krótka charakterystyka imprezy:
impreza o charakterze sportowo – turystycznym. Zasadą jest przejechanie zaplanowanej trasy. Organizator przygotuje dwie trasy do wyboru: I – dystans około 350 km, II – dystans ponad 500 km. Osiągnięty czas przejazdu jazdy non stop ma znaczenie drugorzędne.

nazwa imprezy i jej zasięg:
„LUBELSKA VUELTA”, ogólnopolska z udziałem zawodników zagranicznych
data i miejsce imprezy:
20 – 22 maja 2016, Parczew
organizator imprezy /adres, telefon, mail/:
Parczewska Grupa Rowerowa, tel. 784826143, mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
współorganizator imprezy:
Urząd Miasta Parczewa
Nadleśnictwo Parczew w Sosnowicy
Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego w Lublinie
osoba odpowiedzialna /telefon /:
Włodzimierz Oberda, tel. 784826143
krótka charakterystyka imprezy:

I etap 20.05.2016, start godz. 15.00, dystans 90-100 km
II etap 21.05.2016, start godz. 11.00, dystans 7,0 km indywidualna jazda na czas,
III etap 21.05.2016, start godz. 16.00, dystans 80-90 km,
IV etap 22.05.2016, start godz. 10.00, dystans 13,5 km, indywidualna jazda na czas

nazwa imprezy i jej zasięg:
„KOŚCIUSZKO ULTRAMARATON”
data i miejsce imprezy:
17-18 września 2016, start i meta Sosnowica oraz drogi woj. Lubelskiego i Mazowieckiego
organizator imprezy /adres, telefon, mail/:
Parczewska Grupa Rowerowa, tel. 784826143, mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
współorganizator imprezy:
Urząd Gminy Sosnowica
Nadleśnictwo Parczew w Sosnowicy
osoba odpowiedzialna /telefon /
Włodzimierz Oberda, tel. 784826143
krótka charakterystyka imprezy:
impreza o charakterze sportowo – turystycznym. Zasadą jest przejechanie zaplanowanej trasy. Organizator przygotuje trasę o długości około 400 km. Osiągnięty czas przejazdu jazdy
non stop ma znaczenie drugorzędne.

IMPREZY TURYSTYCZNE

nazwa imprezy i jej zasięg:
RAJD ROWEROWY”KASZUBY”
data i miejsce imprezy:
01 -03 MAJA 2016, drogi pojezierza kaszubskiego
organizator imprezy /adres, telefon, mail/:
Parczewska Grupa Rowerowa, tel 507071590, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
współorganizator imprezy:
brak
osoba odpowiedzialna /telefon /
Wiesława Jańczyk, tel 507071590
krótka charakterystyka imprezy:
kilkudniowy rajd rowerowy po pojezierzu kaszubskim

nazwa imprezy i jej zasięg:
RAJD ROWEROWY „SUDETY”
data i miejsce imprezy:
26-29 maja 2016, Szklarska Poręba i okolice
organizator imprezy /adres, telefon, mail/:
Parczewska Grupa Rowerowa, tel 507071590, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
współorganizator imprezy:
brak
osoba odpowiedzialna /telefon /
Wiesława Jańczyk, tel 507071590
krótka charakterystyka imprezy:
kilkudniowy rajd rowerowy po Sudetach

nazwa imprezy i jej zasięg:
RAJD ROWEROWY „ŚLADAMI PRZEMYTNIKÓW”
data i miejsce imprezy:
25-26 CZERWCA 2016, Dorohusk-Wola Uhruska -Sobibór
organizator imprezy /adres, telefon, mail/:
Parczewska Grupa Rowerowa, tel 507071590, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
współorganizator imprezy:
brak
osoba odpowiedzialna /telefon /
Wiesława Jańczyk, tel 507071590
krótka charakterystyka imprezy:
rajd rowerowy wzdłuż wschodniej granicy państwa

nazwa imprezy i jej zasięg:
VII PARCZEWSKA PIELGRZYMKA ROWEROWA NA JASNĄ GÓRĘ
data i miejsce imprezy:
1 -9 lipca 2016, Parczew – Częstochowa
organizator / adres, telefon, mail/:
Parczewska Grupa Rowerowa, tel 507071590, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
współorganizator imprezy:
Parafia pw. Św Jana Chrzciciela w Parczewie,
Parafia pw. Opatrzności Bożej w Parczewie
osoba odpowiedzialna /telefon /
Wiesława Jańczyk, tel 507071590
krótka charakterystyka imprezy:
impreza religijno-turystyczna

nazwa imprezy i jej zasięg:
ROWEROWA PIELGRZYMKA DO SAN GIOVANNI ROTONDO i Rzymu
data i miejsce imprezy:
10 sierpnia -01 września 2016, Parczew – San Giovanni Rotondo i Rzym
organizator imprezy /adres, telefon, mail/:
Parczewska Grupa Rowerowa, tel 507071590, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
współorganizator imprezy:
brak
osoba odpowiedzialna /telefon /
Wiesława Jańczyk, tel 507071590
krótka charakterystyka imprezy:
impreza religijno -turystyczna

Napisz komentarz (0 )

Napisz do nas

Email:
Temat:
Wiadomość:
Parczewska Grupa Rowerowa w skrócie to? (wpisz 3 duże litery)

PogodaNasi partnerzy

kwiatek serwis

travel planet

logo WPR

Velotur

velotur